Przetargi.pl
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7246739, 7250338 , fax. 044 7246739
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Mościckiego 6 6
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7246739, 7250338, fax. 044 7246739
  REGON: 00077337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbptomaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim na sezon opałowy 2009/2010 w ilości szacunkowej ok. 32 tys. litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy oudzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - w celu potwierdzenia tego warunku należy przedstawić stosowne dokumenty - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - w celu potwierdzenia tego warunku należy przedstawić stosowne dokumenty -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia- w celu potwierdzenia tego warunku należy przedstawić stosowne dokume -nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. - w celu potwierdzenia tego warunku należy przedstawić stosowne dokumenty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić: - Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty; -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty; -Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty -Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbptomaszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach