Przetargi.pl
Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 473 Balin - Szadek w km 32+600 - 34+850

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71 , fax. 042 6162273
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, fax. 042 6162273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 473 Balin - Szadek w km 32+600 - 34+850
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 473 Balin - Szadek w km 32+600 - 34+850
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. IdW musi spełniać każdy z Wykonawców. -Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.2. IdW muszą spełniać łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. -Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: 1)Średni przychód za dwa ostatnie lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln PLN, 2)posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 0,4 mln PLN, Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 6.2.1. IdW spełniają łącznie. -Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie tu określonym. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej. Minimalne doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 5 lat: Specjalność drogowa - Kierownik budowy - 1 osoba. Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: uprawnienia wykonawcze drogowe właściwe dla przedmiotu zamówienia i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej. Doświadczenie: Był kierownikiem budowy/ robót w związku z remontem, przebudową lub rozbudową drogi klasy technicznej min. Z przez okres min. 6 miesięcy Wykonawca może przedstawić uprawnienia odpowiadające wymaganym wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.2. IdW -Potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu, wymienionymi w poniższej tabeli lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w zakresie tu określonym: Min. liczba jednostek 1.Wytwórnia mas bitumicznych stacjonarna o mieszaniu ciągłym o wydajności min. 100 t/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości (zgodnie z normą i zapisami STWiORB) - max. 2 godz. od załadowania do wbudowania (1) 2.Rozkładarka gąsienicowa sterowana elektronicznie (1) 3.a) stalowy walec wibracyjny - średni i ciężki (po 1 szt.) (2) b) walec ogumiony o regulowanym ciśnieniu w oponach (1) 4.Frezarka o szer. frezu min. 1,2 m (1) 5.Szczotka mechaniczna (urządzenie dwuszczotkowe zgodnie z zapisami STWiORB) (1) 6.Skrapiarka lepiszcza z końcówką do ręcznego spryskiwania. (1) 7.Samochody samowyładowcze o ładowności min. 12 Mg, wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu (3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.3.IdW -Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. polegające na remoncie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy technicznej min. Z z ułożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, przy czym wartość każdego z zadań nie była niższa niż 500.000 PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.4. IdW
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: -Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozdziału. -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: -Część sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym bilansie i rachunku zysków i strat, za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.2.1.1).IdW -Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż w pkt. 6.2.1.3) IdW. -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszego Rozdziału (dla osób, dla których jest to wymagane). Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone kopie stosownych uprawnień i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (dla specjalności, dla których jest ono wymagane). Należy również dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w przedstawionym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. -Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu (narzędzi i urządzeń), jakimi dysponuje Wykonawca (Potencjał techniczny), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3 Instrukcji dla Wykonawców. Należy również dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w przedstawionym wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował -Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4 Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2. IdW składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.3. winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.1.IdW Dokumenty wymienione w pkt 7 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: -oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. oraz 7.3. IdW winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę; -oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1.IdW winno być przedłożone w imieniu wszystkich Wykonawców. -dokumenty wymienione w pkt 7.2. IdW powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy potwierdzają spełnianie warunków określonych w pkt 6.2.IdW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach