Przetargi.pl
Dostawa transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2014/2015

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3944189 , fax. 041 3942339
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
  ul. Partyzantów 14 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3944189, fax. 041 3942339
  REGON: 29063287300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina-wloszczowa.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I : Dostawa transportem własnym węgla o n/w parametrach, w ilości: Węgiel orzech I - 210 ton. - kaloryczność powyżej 28.000 kJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,6%, - zawartość popiołu poniżej 6%, do niżej wymienionych szkół i przedszkoli: a) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, Filia w Łachowie - 45 ton, b) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie - 150 ton, c) Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - 15 ton. ZADANIE II : Dostawa transportem własnym miału węglowego o n/w parametrach, w ilości: Miał węglowy - 250 ton. - kaloryczność powyżej 24.000 kJ/kg, - zawartość siarki poniżej 0,6%, - zawartość popiołu poniżej 16%. do niżej wymienionych szkół: a) Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - 100 ton, b) Szkoła Podstawowa w Czarncy - 50 ton, c) Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie - 100 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina-wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach