Przetargi.pl
Dostawę węgla kamiennego typ 31.2 groszek w ilości do 350 ton na sezon grzewczy 2016/2017

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Piłsudskiego 132A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 37 42 090
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Piłsudskiego 132A 132A
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 37 42 090
  REGON: 29001192900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę węgla kamiennego typ 31.2 groszek w ilości do 350 ton na sezon grzewczy 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego typ 31.2 groszek do kotłowni niskoemisyjnych z paleniskiem retortowym na sezon grzewczy 2016/2017 w ilości do 350 ton o następujących parametrach techniczno-użytkowych: a) granulacja 5-20 mm i 5-25 mm, przy mniejszym niż 10 % poniżej 5 mm b) niskie pęcznienie / węgiel nie zlepia się w czasie palenia/, c) średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28-40%, d) wilgotność mniejsza niż 15 %, e) zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 15% f) temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 ?C, g) zawartość miału do 10%,(granulacja ziarna poniżej 4 mm) h) wartość opałowa = 26 MJ/kg, 2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie przez cały sezon grzewczy 2016/2017 według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty zamówienia. Rytmika dostaw opału ma zapewnić 30 dniowy zapas w magazynie odbiorcy bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe. 3. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w pkt 1. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 4. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wymienione w SIWZ ilości są szacunkowe i Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego węgla w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe i prawne. 5. W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi w odniesieniu do faktycznej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w ofercie. 6. Do każdej dostawy wykonawca załączy ważny dotyczący danej partii węgla certyfikat jakości. 7. Transport węgla wliczony w jego cenę. 8. Miejsce dostawy - Stąporków ul. Plac Wolności 14. 9. Wielkość pojazdu dostawczego do 25 ton, pojedyncza dostawa pomiędzy 20 a 25 ton. Uwaga: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31 a ust 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011 r Nr 108 poz.626 z póź.zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staporkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach