Przetargi.pl
Dostawa opału

Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41/205
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3782709 , fax. 041 3782789
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie"
  ul. Kilińskiego 41/205 41/205
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3782709, fax. 041 3782789
  REGON: 29051483700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzcponidzie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Węgiel miał Dostawa miału węglowego realizowana w okresie od 19 września 2016r. do 20 października 2016r. wg niżej podanych terminów, w ilości 1 000 ton za pomocą pojazdów samowyładowczych, umożliwiających rozładunek na placach składowych kotłowni KZC Ponidzie. Dostawy dostarczane do Zakładu Ciepłowniczego w Busku-Zdroju muszą być ważone na wadze samochodowej zlokalizowanej przy placu opałowym kotłowni Piłsudskiego. Dostawy będą realizowane w terminach: -19 - 22 wrzesień 2016r.- w ilości 500 ton -17 - 20 październik 2016r. - w ilości 500 ton Charakterystyka miału węglowego: Sortyment: M II wg PN 82 na G - 97001, Typ: 31.2 - 32.1 wg PN 82 na G - 97002, Klasa: 24 na 15 na 06 wg PN 82 na G - 97003, Gatunek: II wg PN 82 na G - 97003, - Wartość opałowa minimum 24000 kJ na kg, - Zawartość popiołu maksymalnie do 15 procent, - Zawartość wilgoci maksymalnie do 12 procent, - Zawartość siarki maksymalnie do 0,6 procent, - Wymiary ziarna 20-0 mm, - Zawartość ziarna: od 0-3mm max. do 30 procent w tym od 0-1mm max. do 10 procent, od 3-20mm do 70 procent, - Dopuszczalna zwartość nadziarna mniej niż 10 procent - Temperatura mięknięcia popiołu większa lub równa 1000stC, - Zawartość części lotnych większa niż 28 procent. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. Paliwo powinno być wolne od zanieczyszczeń mechanicznych oraz domieszek obcych jak: piasku, gliny, kamienni i flotu. Miejsce dostawy: Kotłownia os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju, Kotłownia os. Piłsudskiego w Busku-Zdroju, Warunki dostawy: Miał węglowy należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi loco plac składowy Opału. Zamawiający może wprowadzać zmiany do dat dostaw, które są dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem lecz nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą. Termin ten może ulec skróceniu po wyrażeniu zgody przez Strony. Dostawy muszą być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 07:15- 14:15. W przypadku dostawy opału po wyznaczonej godzinie, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki na własne ryzyko i dostarczenie opału dnia następnego. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o planowanej dostawie mailem i telefonicznie na 3 dni przed jej realizacją. Maksymalna dzienna dostawa nie może przekraczać 250 ton. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania przewoźników, którym powierzył dostarczenie miału węglowego celem realizacji niniejszego zamówienia. W okresie dostaw gdy panują temperatury ujemne Wykonawca na swój koszt zabezpiecza dostarczany opał skutecznie przeciw przymarzaniu opału do ścian i podłóg pojazdu. Z wykonanych czynności sporządza dokument, który przekazuje w ciągu siedmiu dni od daty dostarczonej partii. Odbioru dostarczonego miału węglowego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dowodu WZ. Dostarczony miał węglowy powinien być zaopatrzony w dokumenty przewozowe oraz potwierdzające jego pochodzenie i parametry jakościowe: -nazwa kopalni, -potwierdzona waga brutto i tara, -potwierdzona klasa, typ oraz sortyment. Zamawiający dokonywać będzie ważenia miału węglowego na własnej wadze samochodowej. Określona w ten sposób ilość miału będzie podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz ewentualnych reklamacji opału. W przypadku transportu samochodowego, miału węglowego, może on odbywać się jedynie w oplombowanych środkach transportowych. Wykonawca będzie ewidencjonował godzinę wyjazdu, a Zamawiający godzinę przyjazdu środka transportowego. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia prawidłowych warunków realizacji dostaw, odbiór miału węglowego ze środków transportowych, może odbywać się jedynie w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby Zamawiającego nienaruszalności plomb i ładunku. Próbki do badania jakości opału w tym próbki rozjemcze są pobierane na terenie składu opału (KZC Ponidzie) do którego jest adresowana dostawa. Rozładunek opału: Rozładunek miału węglowego odbywa się na placu składowym opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opał dostarczany jest do placu opałowego pojazdami samowyładowczymi. Zamawiający może odmówić przyjęcia miału węglowego w przypadku braku wymaganych dokumentów. Wykonawca przyjmuje z dniem podpisania umowy odpowiedzialność za braki ilościowe miału węglowego powstałe podczas przewozu. Węgiel Groszek Dostawy węgla groszku będą realizowane w okresie od 19 września 2016r. do 20 października 2016r. wg niżej podanych terminów, w ilości 150 ton za pomocą pojazdów samowyładowczych, umożliwiających rozładunek na placach składowych kotłowni KZC Ponidzie w Kazimierzy Wielkiej. Dostawy muszą być ważone na wadze własnej lub na wadze podmiotu trzeciego. Dostawy będą realizowane w terminach: -19 - 22 wrzesień 2016r. - w ilości 50 ton -03 - 06 październik 2016r. - w ilości 50 ton -17 - 20 październik 2016r. - w ilości 50 ton Charakterystyka węgiel groszek: Sortyment: Gk II wg PN 82 na G - 97001, Typ: 31.2 ,32.1 wg PN 82 na G - 97002, Klasa: 26 na 7 na 06 wg PN 82 na G - 97003, Gatunek: I wg PN 82 na G - 97003. Węgiel groszek: Dopuszczalne parametry węgla groszku: - Wartość opałowa minimum 26000 kJ na kg -maks. 28 000 kJ na kg - Zawartość popiołu maksymalnie do 7 procent, - Zawartość wilgoci maksymalnie do 9 procent, - Zawartość siarki maksymalnie do 0,6 procent, - Wymiary ziarna 31,5-8 mm, - Zawartość części lotnych 28procent- 40procent, - Temperatura mięknięcia popiołu większa bądź równa 1150stC, - Zdolność spiekania RI do 17. Miejsce dostawy: Kotłownia os. Partyzantów 34A w Kazimierzy Wielkiej, Kotłownia os. Partyzantów 5 - w Kazimierzy Wielkiej, Warunki dostawy: Węgiel groszek należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi loco plac składowy Opału. Zamawiający może wprowadzać zmiany do dat dostaw, które są dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem lecz nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą. Termin ten może ulec skróceniu po wyrażeniu zgody przez Strony. Dostawy muszą być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 07:15- 14:15. W przypadku dostawy opału po wyznaczonej godzinie, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki na własne ryzyko i dostarczenia opału dnia następnego. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o planowanej dostawie mailem i telefonicznie na 3 dni przed jej realizacją. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania przewoźników, którym powierzył dostarczenie węgla groszku celem realizacji niniejszego zamówienia. W okresie dostaw gdy panują temperatury ujemne Wykonawca na swój koszt zabezpiecza dostarczany opał skutecznie przeciw przymarzaniu opału do ścian i podłóg pojazdu. Z wykonanych czynności sporządza dokument, który przekazuje Zamawiającemu w ciągu siedmiu dni od daty dostarczonej partii. Odbioru dostarczonego węgla groszku dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dowodu WZ. Dostarczony węgiel groszek powinien być zaopatrzony w dokumenty przewozowe oraz potwierdzające jego pochodzenie i parametry jakościowe: -nazwa kopalni, -potwierdzona waga brutto i tara, -potwierdzona klasa, typ oraz sortyment. Zamawiający dokonywać będzie ważenia węgla groszku na wadze własnej lub na wadze podmiotu trzeciego. Określona w ten sposób ilość węgla groszku będzie podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz ewentualnych reklamacji opału. W przypadku transportu samochodowego, węgla groszku, może on odbywać się jedynie w oplombowanych środkach transportowych. Wykonawca będzie ewidencjonował godzinę wyjazdu, a Zamawiający godzinę przyjazdu środka transportowego. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia prawidłowych warunków realizacji dostaw, odbiór węgla groszku ze środków transportowych, może odbywać się jedynie w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby Zamawiającego nienaruszalności plomb i ładunku. Próbki do badania jakości opału w tym próbki rozjemcze są pobierane na terenie składu opału (KZC Ponidzie) do którego jest adresowana dostawa. Rozładunek opału: Rozładunek węgla groszku odbywa się na placu składowym opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opał dostarczany jest do placu opałowego pojazdami samowyładowczymi. Zamawiający może odmówić przyjęcia węgla groszku w przypadku braku wymaganych dokumentów. Wykonawca przyjmuje z dniem podpisania umowy odpowiedzialność za braki ilościowe węgla groszku powstałe podczas przewozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wniesienia wadium. Kwotę wadium określa się w wysokości 6 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium jakościowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzcponidzie.pl - w zakładce zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach