Przetargi.pl
Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2015-2016

Gmina Imielno ogłasza przetarg

 • Adres: 28-313 Imielno, ul. Cmentarna 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3851210 , fax. 041 3851210
 • Data zamieszczenia: 2015-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Imielno
  ul. Cmentarna 7 7
  28-313 Imielno, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3851210, fax. 041 3851210
  REGON: 29101011600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału sukcesywnie w sezonie grzewczym 2015-2016 do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno w ilościach i parametrach: - węgiel orzech II - 26 /08/07 (kaloryczność, popiół, siarka) ( parametry minimalne )- c.a 280 ton Kaloryczność nie może być niższa od wartości podanych powyżej. Zawartość popiołu i siarki nie może być wyższa od podanych powyżej. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę opału sukcesywnie w ilościach od 5 do 30 ton do niżej wymienionych obiektów: - Zespół Szkół w Motkowicach - Zespół Szkół w Mierzwinie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie - Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie, - Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatkowicach Murowanych, - Urząd Gminy w Imielnie, - Budynek administracyjno-mieszkalno-usługowy ( Agronomówka ) w Imielnie, - Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Imielnie, z siedzibą w Stawach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie, - Budynek strażnicy OSP Imielno, Zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu opału zastrzega możliwość zakupu mniejszej bądź większej ilości niż podane powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych : cztery tysiące ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kaloryczność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.imielno.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach