Przetargi.pl
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2015-2016

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 26 , fax. 041 3526900
 • Data zamieszczenia: 2015-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 26, fax. 041 3526900
  REGON: 00052765800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyce w sezonie grzewczym 2015-2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiające nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialoszyce.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach