Przetargi.pl
Zakup opału wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałów w sezonie grzewczym 2014/2015

Urząd Gminy w Michałowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-411 Michałów, Michałów 115
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3565243 , fax. 041 3565244
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Michałowie
  Michałów 115 115
  28-411 Michałów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3565243, fax. 041 3565244
  REGON: 00053746700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: michalow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup opału wraz z dostawą dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałów w sezonie grzewczym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa opału w ilości ogólnej około 200 ton, w asortymencie: węgiel orzech i miał węglowy dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałów. Wykaz jednostek ze wskazaniem szacunkowych ilości dostarczanych do poszczególnych obiektów określa Załącznik Nr 6 do SIWZ Szacunkowa, planowana łączna ilość zamawianego opału wynosi: 1. węgiel orzech - 130 ton 2. miał węglowy - 70 ton 2. Założenia: 1) Wymagane jest aby dostarczany opał posiadał parametry jakościowe nie gorsze niż : - węgiel orzech gat.I : wartość opałowa min. 27 000 kJ/kg, zawartość popiołu max. 7 %, zawartość siarki max. 0,6 %, zawartość wilgoci max. 9 %; - miał węglowy : wartość opałowa min. 23 000 kJ/kg, zawartość popiołu max. 17 %, zawartość siarki max. 0,8 %, zawartość wilgoci max.12 %; 2) Realizacja dostaw opału - sukcesywnie w partiach według zapotrzebowania Zamawiającego- dostawy jednorazowe około 6 ton. 3) Realizacja dostaw opału do poszczególnych obiektów w ciągu 7 dni od zgłoszonego faxem lub telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wraz z dostawą opału Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat z kopalni potwierdzający parametry opału oraz wydruk potwierdzający ważenie. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego opału z parametrami wymaganymi. W takim przypadku próbka do oceny jakości opału będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości opału obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów opału dostarczonego z parametrami wymaganymi to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany wadliwego opału na opał o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi opału faktycznie dostarczonego z wagą wskazaną na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga opału faktycznie dostarczonego jest mniejsza niż wykazana na fakturze) wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości opału niż określona w specyfikacji w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych. 8) Cenę oferty brutto traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.michalow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach