Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach woj. świętokrzyskiego w podziale na II części: część I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 9 w miejscowościach Młynek i Wólka Gieraszowska część II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 73, 74, 78, 79

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 34 03 900 , fax. 41 36 64 804
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  ul. I. Paderewskiego 43/45 43/45
  25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 34 03 900, fax. 41 36 64 804
  REGON: 01751157500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach woj. świętokrzyskiego w podziale na II części: część I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 9 w miejscowościach Młynek i Wólka Gieraszowska część II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 73, 74, 78, 79
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach woj. świętokrzyskiego w podziale na II części: część I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 9 w miejscowościach Młynek i Wólka Gieraszowska część II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 73, 74, 78, 79
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349221007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) z podziałem na części: Część I: 1 000,00 PLN Część II: 6 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach