Przetargi.pl
Dostawa odczynników, szczepów referencyjnych oraz wyrobów medycznych i laboratoryjnych.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Podzamcze 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 343 40 50 , fax. 41 307 44 76
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  Podzamcze 45 45
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 343 40 50, fax. 41 307 44 76
  REGON: 26031506700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcnt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, szczepów referencyjnych oraz wyrobów medycznych i laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta częściowa będzie ofertą złożona na jedną lub kilka zadań zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, szczepów referencyjnych oraz wyrobów medycznych i laboratoryjnych. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na czternaście zadań: Zadanie I. Dostawę odczynników dedykowanych do aparatu BD Bactec, Bd Phoenix 100 oraz cytometru BD FACS Calibur. Zadanie II. Dostawę testów diagnostycznych oraz odczynników dedykowanych do analizatora IMMULITE 2000 XPi. Zadanie III. Dostawę diagnostycznych testów immunoenzymatycznych. Zadanie IV. Dostawę barwników oraz podłoży mikrobiologicznych. Zadanie V. Dostawę odczynników do immunologii. Zadanie VI. Dostawę szczepów referencyjnych. Zadanie VII. Dostawę płynu krioochronnego. Zadanie VIII. Dostawę środków dezynfekcyjnych. Zadanie IX. Dostawę sterylnych środków dezynfekcyjnych. Zadanie X. Dostawę zestawu próżniowego do poboru próbek krwi. Zadanie XI. Dostawę systemów środowiskowych. Zadanie XII. Dostawę materiałów zużywalnych. Zadanie XIII. Dostawę płynów infuzyjnych. Zadanie XIV. Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. - do dostarczanych odczynników Wykonawca winien załączyć karty charakterystyk, stosowne świadectwa/certyfikaty jakości potwierdzające spełnienie stawianych w siwz wymagań, lub inne ewentualne wymagane prawem certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Polski. - wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub tłumaczone na język polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach