Przetargi.pl
Dostawa szczepionki WZW typu A

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8228853 , fax. 022 8231219
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  ul. Szczęśliwicka 36 36
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8228853, fax. 022 8231219
  REGON: 01020267000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionki WZW typu A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa rekombinowanej szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A w postaci ampułkostrzykawki dla dzieci w wieku 7 lat w ilości 1500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisani ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodna z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia / nie spełnia, na podstawie treści złożonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu wykonawcy winni złożyć dokumenty i oświadczenia (szczegółowo opisane w SIWZ) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. - oświadczenie o spełnia warunki udziału w postępowaniu . - oświadczenie dot. oferowanych szczepionek .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach