Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, ul. M. C. Skłodowskiej 16
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4391326 , fax. 077 4391326
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. M. C. Skłodowskiej 16 16
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 077 4391326, fax. 077 4391326
  REGON: 00031766500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią : Pakiet nr 1 - preparaty do dezynfekcji skory, błon śluzowych, Pakiet nr 2 - preparaty do dezynfekcji endoskopów i narzędzi lekarskich Pakiet nr 3 - mydło sterylne w płynie, płyn do dezynfekcji rąk Pakiet nr 4 - chusteczki do dezynfekcji głowic USG
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.glucholazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach