Przetargi.pl
Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4801170 , fax. 077 4801171
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4801170, fax. 077 4801171
  REGON: 00031157900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczyce oraz ZOL w Kietrzu. b) Sporządzenie posiłków zgodnie z zamówioną ilością diet. c) Dostawa posiłków w ściśle określonych godzinach do pomieszczenia dystrybucji posiłków. d) Średnia ilość posiłków wydawanych na dobę - 196
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach