Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa póltusz wołowych, mięsa gulaszowego wołowego i watroby wołowej w 2011roku

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa 10
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 077 4564264
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 077 4564264
  REGON: 53057557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa póltusz wołowych, mięsa gulaszowego wołowego i watroby wołowej w 2011roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostaw póltusz wołowych w ilości 14000kg, miesa gulaszowego wołowego w ilości 2500kg, i watroby wołowej w ilosci 320kg wraz z dostawą do magazynu Zamawiajacego położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach