Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7412512 w.47, 7412526 , fax. 02907412512
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  ul. Kościuszki 2 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7412512 w.47, 7412526, fax. 02907412512
  REGON: 55066811400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlugosiodlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (stacje robocze wraz z klawiaturą i myszą - 100 sztuk, serwery wraz z klawiaturą i myszą - 7 sztuk, monitory - 107 sztuk), dostawa sprzętu komputerowego do wskazanych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Długosiodło, w ramach projektu Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu (powyższy zapis stosuje się również do dostarczonego oprogramowania). Wykonawca musi uzupełnić załącznik do formularza ofertowego wpisując specyfikację techniczną oferowanego sprzętu określając producenta i model sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. Wypełnienie tabeli w formularzu specyfikacji technicznych jest obowiązkowe, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu, opis funkcjonalności oraz oferowane okresy gwarancji. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, jak również kompletną dokumentację, m.in. instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz certyfikaty. Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę musi posiadać nowe, oryginalne licencje wystawione przez producentów oprogramowania. Licencje muszą uwzględniać specyfikę realizowanego projektu - tzn. możliwość wielokrotnego (bez ograniczeń ilościowych), nieodpłatnego oraz nieograniczonego w czasie użyczenia oprogramowania przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Długosiodło nr konta: 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013 z dopiskiem wadium i tytułem postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach