Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 71 01; 765 71 21 , fax. 22 751 27 07
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  ul. Marii Konopnickiej 65 65
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07
  REGON: 00029121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldziekanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 4 pakiety. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30200000-1 Urządzenia komputerowe 31710000-6 Sprzęt elektroniczny 30214000-2 Stacje robocze 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 45315500-4 Instalacyjne roboty elektryczne 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Dla pakietu nr I - 1 635,00 zł Dla pakietu nr II - 2 536,50 zł Dla pakietu nr III - 1 219,00 zł Dla pakietu nr IV - 414,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaldziekanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach