Przetargi.pl
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/05/07/2016

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 234 50 95, 234 65 62 , fax. 022 234 50 95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  Al. Armii Ludowej 16 16
  00-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 234 50 95, 234 65 62, fax. 022 234 50 95
  REGON: 52500058340000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il.pw.edu.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów stacjonarnych oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/05/07/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów stacjonarnych oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/05/07/2016: Część I Komputery stacjonarne (CPV 30213000-5) Komputer typu AiO (All In One) na potrzeby naukowo-badawcze i dydaktyczne- 32 szt.;Część II Sprzęt komputerowy (CPV 30231300-0, CPV 30216110-0) Monitor nr 1 - 1 szt., Skaner biurowy - 1 szt. Zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.) art. 83, ust. 1, pkt. 26 lit. a część I oraz część II niniejszego zamówienia objęta jest stawką podatku VAT w wysokości 0%. Zamawiający dostarczy odpowiednie poświadczenie z MNiSW o 0% stawce VAT. 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 3.5 Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale nr IV Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji (G)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.il.pw.edu.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach