Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i oprogramowania - 11 Części

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i oprogramowania - 11 Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i oprogramowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach: Część 1 - Komputery stacjonarne i oprogramowania Część 2 - Komputery stacjonarne, komputer przenośny, oprogramowania, monitor ekranowy, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, urządzenie wielofunkcyjne i drukarka laserowa Część 3 - Tablet Część 4 - Szafa telekomunikacyjna z akcesoriami, UPS rakowy i Switch Część 5 - Access Point i kontroler WiFi Część 6 - Urządzenie Firewall Część 7 - Serwer, oprogramowania i dyski Część 8 - Przełącznik KVM i ekran Część 9 - Komputer przenośny, oprogramowanie i monitor Część 10 - Komputer przenośny i oprogramowanie Część 11 - Tablet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Rozdziale II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej darmowej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ dostępna będzie na stronie www.bip.sgsp.edu.pl zakładka: zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach