Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE

Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-258 Warszawa, ul. Brzozowa 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 42 10 621 , fax. 022 42 10 633
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Artystycznej
  ul. Brzozowa 35 35
  00-258 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 42 10 621, fax. 022 42 10 633
  REGON: 01060007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cea.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa na koszt własny fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz jego przedstawicielstw rozlokowanych na terenie kraju. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego, których rodzaj i ilości zostały opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału: a) Część I: - Drukarka - 5 szt., - Drukarka przenośna wraz z baterią - 1 szt., - Urządzenie wielofunkcyjne - 5 szt., - Laptop - 4 szt., - Pendrive - 27 szt., - Klawiatura - 5 szt., - Dysk zewnętrzny - 3 szt., - Switch - 4 szt., - Mysz bezprzewodowa - 15 szt., - Podkładka pod mysz - 1 szt., - Oprogramowanie - pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Pro - 84 szt., - Oprogramowanie - rozpoznawanie tekstów OCR - 10 szt., - Zasilacz do DELL VOSTRO 3550 - 1 szt., - Bateria do DELL VOSTRO 3550 - 1 szt., - Bateria do HP PRO BOOK 4330 - 1 szt., - Rozdzielacz sygnału VGA - 2 szt., - Klawiatura do laptopa HP 650 - 1 szt., b) Część II: - Urządzenie UNIFIED THREAT MANAGEMENT (UTM) - 1 szt., - Zestaw komputerowy - 6 szt., - Laptop - 1 szt. 2. Oferowane urządzenia i materiały muszą być: a) fabrycznie nowe, b) zapakowane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo i nazwą producenta/importera oraz opisem zawartości, 3. Warunki dostawy: a) Termin realizacji zamówienia - do 40 dni od momentu podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy - 25.08.2016 roku). Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. b) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykaz lokalizacji do których będzie dostarczany przedmiot zamówienia: - siedziba Zamawiającego - ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa; - Bursa Szkolnictwa Artystycznego, ul. Miodowa 24, 00-246 Warszawa; - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn; - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice; - Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów. c) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy, rozładuje, wniesie i ułoży przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że około 90% przedmiotu zamówienia będzie dostarczone do jego siedziby - ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa. 4. Kody CPV: a) 30.20.00.00-1 - Urządzenia komputerowe, b) 30.21.31.00-6 - Komputery przenośne, c) 30.23.20.00-4 - Sprzęt peryferyjny, d) 30.23.60.00-2 - Różny sprzęt komputerowy, e) 30.23.72.00-1 - Akcesoria komputerowe, f) 48.00.00.00-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji nie mniejszej niż gwarancja rekomendowana przez producenta i/lub importera. W okresie gwarancji w przypadku wykrycia wad w przedmiocie umowy Zamawiający złoży pisemną (faks lub e-mail) reklamację z krótkim opisem wad. Wykonawca w terminie 14 dni Zamawiającego rozpatrzy złożoną reklamację. 6. Warunki realizacji i rozliczeń finansowych: a) Zamawiający w trakcie trwania umowy nie dopuszcza zmiany zaproponowanych poszczególnych cen jednostkowych. b) Wszystkie koszty i ryzyka związane z dostawami przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. c) Rozliczenia będą odbywały się wieloetapowo, po każdorazowej dostawie. d) Podstawą wystawienia faktury (rachunku) będzie podpisany protokół, potwierdzający realizację przedmiotu zamówienia - zamówienia cząstkowego. Dopuszcza się aby formę protokołu, o którym jest mowa w zdaniu pierwszym pełnił dokument Wz. e) W przypadku, gdy przy odbiorze dostawy Zamawiający stwierdzi: - niezgodności ilościowe lub jakościowe, - uszkodzenie lub zniszczenie opakowań lub znajdującej się w nich zawartości, dostarczonych urządzeń i materiałów, Zamawiający ma prawo do zwrotu całej partii niezgodnego lub uszkodzonego asortymentu na koszt Wykonawcy. Zamawiający o zaistniałym fakcie powiadomi Wykonawcę pisemnie [faks lub e-mail]. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych Zamawiającego od daty otrzymania faksu lub e-mail do dostarczenia na własny koszt właściwego przedmiotu zamówienia. f) Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cea.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach