Przetargi.pl
Dostawa komputerów typu All-in-One, pamięci RAM, modułów rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage, dysków oraz oprogramowania biurowe

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 15 64 , fax. 22 665 60 44
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Młynarska 43/45 43/45
  01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 15 64, fax. 22 665 60 44
  REGON: 01527142800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów typu All-in-One, pamięci RAM, modułów rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage, dysków oraz oprogramowania biurowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pochodzącego z bieżącej produkcji sprzętu komputerowego w skład którego wchodzą: komputery typu All-in-One kości pamięci RAM, moduły rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage, dyski twarde do dysku sieciowego, dyski SSD a także dostawa oprogramowania biurowego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według następującego podziału: a) Zadanie I: Dostawa komputerów typu All-in-One oraz pamięci RAM. Zakres dostawy obejmuje: - 40 sztuk komputerów typu All-in-One; - 40 szt. 8 GB kości pamięci RAM kompatybilnych z komputerami DELL Optiplex 9020; - 20 szt. 4 GB kości pamięci RAM kompatybilnych z komputerami DELL Optiplex 9020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputery typu All-in-One a) Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. b) Oferowane komputery muszą być wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości. c) Oferowane komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE (co będzie sprawdzane podczas odbioru sprzętu na etapie realizacji umowy). d) Oferowane komputery muszą spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. e) Głośność jednostki centralnej oferowanych komputerów mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) nie może być większa niż 26 dB. b) Zadanie II: Dostawa modułów rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage oraz dysków. Zakres dostawy obejmuje: - 3 szt. modułów rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage (NAS) Synology RS815+ w obudowie typu rack - 15 sztuk dysków twardych do Dysku sieciowego Network Attached Storage (NAS) o pojemności min. 2 TB każdy i kompatybilnych z urządzeniami Synology RS815+ - 40 sztuk dysków (typu I) o pojemności min. 120 GB - 15 sztuk dysków (typu II) o pojemności min. 240 GB Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6.2 do SIWZ Zadanie III: Dostawa licencji oprogramowania. Zakres dostawy obejmuje: - 30 sztuk licencji MS-Office Standard 2016 Government OPEN No Level (OfficeStd 2016 OLP NL Gov) lub oprogramowania równoważnego we wskazanym przez Zamawiającego zakresie. - 10 sztuk licencji MS-Office Professional Plus 2016 Government OPEN lub oprogramowania równoważnego we wskazanym przez Zamawiającego zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania III zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6.3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: Zadanie I - 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) Zadanie II - 500,00 zł (pięćset złotych) Zadanie III - 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: hyyp://www.strazmiejska.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach