Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II

Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7578002, 7578077 , fax. 029 7578220
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrówka
  ul. T. Kościuszki 14 14
  05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7578002, 7578077, fax. 029 7578220
  REGON: 00053369900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowka.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, dz. nr ew.: 89,420, 465/2 poprzez wykonanie: - robót rozbiórkowych; - warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm; - podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; - warstwy wyrównawczej z AC16W z asfaltem 50/70 gr. o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm i długości około 630 m, - warstwy ścieralnej AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm i długości 640 m + połączenie z istniejącymi zjazdami i włączenie na skrzyżowaniu, - poboczy z pospółki żwirowej o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm, - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych, - montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego: 2. Podstawowe parametry techniczne drogi: - klasa drogi D, - długość odcinka 640,00 - szerokość pasa ruchu 2,5 m, - szerokość jezdni 5,0 m , - prędkość projektowa Vp = 30 km/h, - szerokość pobocza 2x0,75 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach