Przetargi.pl
Dostawa sond molekularnych dla Pracowni Cytogenetyki przy Zakładzie Patomorfologii Wieku Rozwojowego SPDSK - REJZAMPUB/27/2015

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 522 74 79, 22 522 73 34 , fax. 22 522 74 72
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
  ul. Marszałkowska 24 24
  00-576 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 522 74 79, 22 522 73 34, fax. 22 522 74 72
  REGON: 00028896900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spdsk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sond molekularnych dla Pracowni Cytogenetyki przy Zakładzie Patomorfologii Wieku Rozwojowego SPDSK - REJZAMPUB/27/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sond molekularnych dla Pracowni Cytogenetyki przy Zakładzie Patomorfologii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33141641-5 - Sondy 33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416415
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spdsk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach