Przetargi.pl
Zakup i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola w ramach projektu Nasze dzieci naszą dumą -modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 96-321 Żabia Wola, Józefina, ul. Mazowiecka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 857 80 53 , fax. 46 857 80 53
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola
  Józefina, ul. Mazowiecka 1 1
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 46 857 80 53, fax. 46 857 80 53
  REGON: 14063037900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola w ramach projektu Nasze dzieci naszą dumą -modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia w ramach projektu -Nasze dzieci naszą dumą modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Gminę Żabia Wola wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, montażu mebli oraz wyposażenia sanitarnego, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji zamówiebnia 10pkt-7 dni; 5pkt- 14 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zabiawola.bip.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach