Przetargi.pl
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. Przedszkole naszą szansą

Gmina Suchożebry ogłasza przetarg

 • Adres: 08-125 Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 63 145 15 , fax. 0-25 63 145 15
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchożebry
  ul. Aleksandry Ogińskiej 11 11
  08-125 Suchożebry, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 63 145 15, fax. 0-25 63 145 15
  REGON: 71158260600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. Przedszkole naszą szansą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa pn: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. Przedszkole naszą szansą, w tym: CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 1) CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 2) CZĘŚĆ III - Dostawa pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 3) CZĘŚĆ IV - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 1) CZĘŚĆ V - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 2) CZĘŚĆ VI - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 3) CZĘŚĆ VII - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 4) CZĘŚĆ VIII - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 5) CZĘŚĆ IX - Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 6) CZĘŚĆ X - dostawa materiałów dydaktycznych do Punktów Przedszkolnych w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 1) CZĘŚĆ XI - dostawa materiałów dydaktycznych do Punktów Przedszkolnych w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 2) CZĘŚĆ XII - dostawa materiałów dydaktycznych do Punktów Przedszkolnych w Krześlinie i Krynicy (ZESTAW 3) CZĘŚĆ XIII - dostawa materiałów dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 1) CZĘŚĆ XIV- dostawa materiałów dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 2) CZĘŚĆ XV- dostawa materiałów dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 3) CZĘŚĆ XVI - dostawa materiałów dydaktycznych do Przedszkola w Suchożebrach (ZESTAW 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne i wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w ZAŁĄCZNIKU do ogłoszenia. 3.2 Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty/atesty potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3.3. W przypadku wystąpienia nazw własnych lub handlowych należy rozumieć, że dopuszcza się materiały i urządzenia o takich samych lub równoważnych właściwościach i parametrach. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na towary równoważne pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich parametrów wymaganych określonych w tabelach w Załączniku 5 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez Zamawiającego. 3.4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3.5. W przypadku wystąpienia sprzeczności w dokumentach tworzących SIWZ, wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.suchozebry.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach