Przetargi.pl
Dostawa Band Ledowych dla MOSiR w Radomiu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3851001 , fax. 048 3851003
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Narutowicza 9 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3851001, fax. 048 3851003
  REGON: 67008377910000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Band Ledowych dla MOSiR w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band w technologii LED. Zamówienie obejmuje 35 metrów bieżącej mobilnej bandy wykonanej w technologii LED. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323512000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach