Przetargi.pl
Wywóz odpadów komunalnych z terenu Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu RP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6942098 , fax. 022 6942098
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Sejmu RP
  ul. Wiejska 4/6/8 4/6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6942098, fax. 022 6942098
  REGON: 00110334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kancelaria Sejmu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odpadów komunalnych z terenu Kancelarii Sejmu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz odpadów komunalnych z terenu Kancelarii Sejmu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sejm.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach