Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w ramach projektu pn. Zostań zawodowcem

Zespół Szkół Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 566 42 39 , fax. 87 566 42 39
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 4
  ul. Sejneńska 14 14
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 566 42 39, fax. 87 566 42 39
  REGON: 00033332200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w ramach projektu pn. Zostań zawodowcem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych książki, mapy, publikacje na DVD, itp. niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Zostań zawodowcem dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach