Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dwutlenku węgla ciekłego medycznego i gazów pozostałych wraz z dzierżawą butli ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, al. Niepodległości 9
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 81 30, 668 877 590 , fax. 85 727 81 35, 727 81 34
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  al. Niepodległości 9 9
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 81 30, 668 877 590, fax. 85 727 81 35, 727 81 34
  REGON: 05065295600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa gazów medycznych, dwutlenku węgla ciekłego medycznego i gazów pozostałych wraz z dzierżawą butli ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych, dwutlenku węgla ciekłego medycznego i gazów pozostałych wraz z dzierżawą butli ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia, o asortymencie i ilościach został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącą jej integralną część. 3. Dwutlenek węgla ciekły medyczny będzie miał bezpośredni kontakt z pacjentem i będzie stosowany w zabiegach rehabilitacyjnych (krioterapii). 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz., 1381 z 6 września 2001 r. ze zmianami). 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 107, poz. 679).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.monki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach