Przetargi.pl
Wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4775501 , fax. 086 2752047
 • Data zamieszczenia: 2014-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 4775501, fax. 086 2752047
  REGON: 45066623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//www.szpitalwysmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . Szczegółowy wykaz prac określają załączniki do SIWZ tj.: - Projekt techniczny sprężarkowni powietrza medycznego wraz z koncentratorem tlenu - załącznik nr 8. - projekt remontu tlenowni i dobudowy dwóch wiat o konstrukcji stalowej na terenie Szpitala Ogólnego - załącznik nr 9. - opis wymaganych parametrów centralnego źródła tlenu - załącznik nr 6. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.szpitalwysmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach