Przetargi.pl
zakup gazów medycznych

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4775501 , fax. 086 2752047
 • Data zamieszczenia: 2015-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 4775501, fax. 086 2752047
  REGON: 45066623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwysmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . Oferowane gazy medyczne powinny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym Dz.U. 2008r. Nr 45 , poz. 271 ze zmianami ) . Oferent przystępujący do w/w procedury winien przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego . Oferty cząstkowe będą odrzucone . 1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów : Pakiet nr 1 : Tlen medyczny w butlach 40l , 10l , 3l , podtlenek azotu Pakiet nr 2 : Tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym 2l , 5l Pakiet nr 3 : Mieszanina podtlenku azotu i tlenu medycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 , który jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwysmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach