Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą podręczników, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu Lepszy start w przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Zambrów.

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą podręczników, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu Lepszy start w przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Zambrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Lepszy start w przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Zambrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części: 1. Część 1 podręczniki 2. Cześć 2 pomoce dydaktyczne 3. Część 3 sprzęt elektroniczny i akcesoria Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugzambrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach