Przetargi.pl
Dostawa książek i podręczników do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Zespół Szkół Technicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 33
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 565 36 30 , fax. 0-87 565 36 34
 • Data zamieszczenia: 2013-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych
  ul. Sejneńska 33 33
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 565 36 30, fax. 0-87 565 36 34
  REGON: 00018405200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek i podręczników do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa książek i podręczników do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do siwz (formularz cenowy). 3. Dostawy Wykonawca dokona po uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów. 5. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa w godzinach 9:00-14:00 do siedziby Zamawiającego ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki. 6. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. Termin (nowe) użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane. 7. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji zawartymi w opisie przedmiotu części zamówienia nr 2. 9. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą należy zgłosić telefonicznie Zamawiającemu gotowość do dostarczenia materiałów. 10. Informacje dodatkowe: Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych materiałów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. 11. Termin płatności - do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy podane w fakturze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach