Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych-podręczniki i czasopisma na potrzeby realizacji projektu pn.Młodzi zawodowcy-program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach

Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 21
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5658560 , fax. 0-87 5658561
 • Data zamieszczenia: 2014-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego
  ul. Sikorskiego 21 21
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5658560, fax. 0-87 5658561
  REGON: 00040505600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych-podręczniki i czasopisma na potrzeby realizacji projektu pn.Młodzi zawodowcy-program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy dydaktycznych - podręczniki i czasopisma na potrzeby realizacji projektu pn. Młodzi zawodowcy-program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje: Dostawę pomocy dydaktycznych- podręczniki i czasopisma na potrzeby realizacji projektu pn. Młodzi zawodowcy- program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłoby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta a jedynie wskazują na wyrób, materiał lub element, które posiada cechy-parametry funkcjonalne nie gorsze od podanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie materiałów transportem Wykonawcy, na jego koszt do siedziby Zamawiającego, wniesienie do miejsca wyznaczonego. Pomoce dydaktyczne mają być nowe, nie mogą nosić żadnych śladów używania. Dostarczone pomoce dydaktyczne winne być wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do użytku. Pomoce dydaktyczne muszą być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs6.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach