Przetargi.pl
Zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko- Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5628000 , fax. 087 5628098
 • Data zamieszczenia: 2013-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5628000, fax. 087 5628098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko- Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych, w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 Formularzu cenowym. 2.Zamawiającym jest Miasto Suwałki. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia do niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko- Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Kościuszki 58, 16 - 400 Suwałki. 4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w siwz. 5.Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. Dostarczone materiały winne być wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych. 6.Oferowane przedmioty muszą być nowe i muszą spełniać parametry określone w SIWZ. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazywać na wyrób, materiał lub element, które powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w załączniku nr 2 do siwz. 7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w załączniku nr 2 do siwz. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/zamo_publ_w_2013_lista.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach