Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych - podręczników niezbędnych do realizacji zadania - /Opracowanie i wdrożenie programu modułowego dla zawodu technik informatyk/ w ramach projektu pn. /Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/

Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 21
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5658560 , fax. 0-87 5658561
 • Data zamieszczenia: 2013-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 6 im. K. Brzostowskiego
  ul. Sikorskiego 21 21
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5658560, fax. 0-87 5658561
  REGON: 00040505600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych - podręczników niezbędnych do realizacji zadania - /Opracowanie i wdrożenie programu modułowego dla zawodu technik informatyk/ w ramach projektu pn. /Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych - podręczników niezbędnych do realizacji zadania - /Opracowanie i wdrożenie programu modułowego dla zawodu technik informatyk/ w ramach projektu pn. /Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/ dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego pomoce dydaktyczne wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć zamawiane pozycje wydawnicze właściwymi logotypami zgodnie z zasadami wizualizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz następującym zapisem - Projekt ,/Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach/ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://e.zs6.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach