Przetargi.pl
postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konserwację systemów alarmowych w Sądzie Rejonowym w Łomży

Sąd Rejonowy w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Polowa 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2150929 , fax. 086 2150960
 • Data zamieszczenia: 2013-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Łomży
  ul. Polowa 1 1
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2150929, fax. 086 2150960
  REGON: 00032136500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konserwację systemów alarmowych w Sądzie Rejonowym w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1.Usługi ochrony osób, obiektów i mienia w następujących obiektach: Budynek Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1 a)ochrona fizyczna w godz. 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku - jeden (1) umundurowany licencjonowany pracownik ochrony w centrum dowodzenia (stała obserwacja monitorów pokazujących obraz z kamer przemysłowych rozmieszczonych na terenie Sądu Rejonowego w Łomży i Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie). b)ochrona fizyczna w godz. 7:30 - 15:00 od wtorku do piątku, 7:30 - 18:00 w poniedziałki- jeden (1) umundurowany licencjonowany pracownik ochrony przy kolumnowym wykrywaczu metalu i aparacie do prześwietlania bagażu. c)ochrona fizyczna w godz. 15:30 - 7:30 od poniedziałku do piątku oraz całodobowo we wszystkie dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta - jeden (1) nielicencjonowany pracownik ochrony. d)w godzinach 8.00 - 15.30 od poniedziałku do piątku w miesiącach od września do kwietnia (8 miesięcy w roku) jeden (1) nielicencjonowany pracownik do obsługi szatni. Budynek Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie, ul. Woj. Polskiego 32 a)ochrona fizyczna w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku jeden (1) umundurowany licencjonowany pracownik ochrony przy kolumnowym wykrywaczu metalu w Kolnie z możliwością zmiany miejsca świadczenia usługi na Łomżę. b)w godz. 7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku jeden (1) nielicencjonowany pracownik obsługi do otwierania/zamykania budynku oraz wykonywania prac porządkowych wokół budynku, posiadający świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Budynek Zamiejscowych Wydziałów w Grajewie, ul. Kolejowa 1 a)ochrona fizyczna w godz. 7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku- jeden (1) umundurowany licencjonowany pracownik ochrony przy kolumnowym wykrywaczu metalu (z obserwacją monitorów pokazujących obraz z kamer przemysłowych rozmieszczonych na terenie obiektu) oraz do otwierania-zamykania budynku. 2.Monitorowanie zagrożeń w obiektach Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 32, w Grajewie przy ul. Kolejowej 1, w Grajewie przy ul. Mickiewicza 10C: a)włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego. b)napadu - całodobowo. c)pożaru - całodobowo. d)z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracowników licencjonowanych). e)w przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu. 3.Konserwacja systemów składających się z następujących urządzeń: a)System alarmowy w budynku Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1: Centrala alarmowa ATS ARTECH MASTER - 1 kpl. Manipulator LCD - 1 kpl. Czujki ruchu - 71 szt. Radiolinia napadowa - 1 kpl. Pilot radiolinii - 13 szt. Sygnalizator zewnętrzny - 1 szt. Sygnalizator wewnętrzny - 1 szt. b) System alarmowy w budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie, ul. Woj. Polskiego 32: Centrala alarmowa SATEL CA 64 - 1 kpl. Czujki ruchu- 30 szt. Sygnalizator zewnętrzny - 1 szt. Sygnalizator wewnętrzny - 1 szt. c)System alarmowy w budynku Zamiejscowych Wydziałów w Grajewie, ul. Kolejowa 1: Centrala alarmowa DSC - 1 kpl. Manipulator LCD - 1 kpl Czujki ruchu - 36 szt. Radiolinia napadowa - 1 kpl Pilot radiolinii - 3 szt. Sygnalizator zewnętrzny - 1 szt. Sygnalizator wewnętrzny - 1 szt. d)System alarmowy w budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Grajewie, ul. Mickiewicza 10C: Centrala alarmowa Satel CA10- 1 kpl. Manipulator LCD - 1 kpl Czujki ruchu- 9 szt. Pilot radiolinii - 2 szt. Sygnalizator zewnętrzny - 1 szt. Sygnalizator wewnętrzny - 1 szt. e)System telewizji obserwacyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1: Kamery zewnętrzne i wewnętrzne - 78 szt. Krosownica - 1 kpl. Rejestrator Aper - 5 kpl. Pulpit sterujący - 1 kpl. Monitor LCD - 7 szt. f)System telewizji obserwacyjnej w budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie, ul. Woj. Polskiego 32: Kamery zewnętrzne i wewnętrzne - 8 szt. Rejestrator Aper - 1 kpl. Monitor CRT - 1 szt. g)System telewizji obserwacyjnej w budynku Zamiejscowych Wydziałów w Grajewie, ul. Kolejowa 1: Kamery zewnętrzne i wewnętrzne - 8 szt. Rejestrator Aper - 1 kpl. Pulpit sterujący - 1 kpl. Monitor LCD - 2 szt. h)System kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1: Kontroler - 8 szt. Czytnik kart - 11 szt. Zwory - 23 szt. Zestaw domofonowy - 5 kpl. i)System kontroli dostępu w budynku Zamiejscowych Wydziałów w Grajewie, ul. Kolejowa 1: Czytnik kart - 4 szt. Zwory - 1 szt. j)System kontroli dostępu w budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Grajewie, ul. Mickiewicza 10C: Czytnik kart - 2 szt. Zwora - 2 szt k)System oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1: Centrala oddymiania BSS - 1 kpl. Siłownik okna oddymiania - 4 kpl. l)System sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1: Centrala sygnalizacji pożarowej Telsap 2100 typu CSPT2108 - 1 kpl. Jonizacyjne czujki dymu - 334 szt. Optyczne czujki dymu - 22 szt. Czujki temperatury - 7szt. Ręczny ostrzegacz ROP 3Ab - 24 szt. Wskaźnik optyczny zadziałania WZ-31 - 12 szt. Sygnalizator alarmowy SA-K1 - 12 szt. m)System sygnalizacji pożaru w budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 32: Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL CA 64 - 1 kpl. Optyczne czujki dymu - 33 szt. Sygnalizator alarmowy - 1 szt. n)System sygnalizacji pożaru w budynku Zamiejscowych Wydziałów Grajewie, ul. Kolejowa 1: Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-38 - 1 kpl. Jonizacyjne czujki dymu - 43 szt. Ręczny ostrzegacz ROP 38A - 3 szt. Sygnalizator alarmowy SA-4 - 11 szt. o)Systemu sygnalizacji pożaru w budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Grajewie, ul. Mickiewicza 10C: Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS-1020 - 1 kpl. Jonizacyjne czujki dymu - 11 szt. Wskaźnik zadziałania WZ-31 - 6 szt. Ręczny ostrzegacz ROP 33 - 1 szt. Sygnalizator alarmowy SA-4 - 1 szt. Konserwacja systemów wykonywana będzie raz na trzy miesiące, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zadymianie czujek wykonywane będzie dwa razy w roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzania osób wskazanych do wykonywania usług w ramach umowy oraz zmiany godzin świadczenia usługi, bez zmiany ich ilości, w przypadku zmiany godzin urzędowania Sądu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania grafików dyżurów w systemie miesięcznym. 4.Do podstawowych obowiązków licencjonowanych pracowników ochrony należy: a)Sprawowanie ochrony fizycznej poprzez zabezpieczenie spokoju i porządku na terenie Sądu, stałą obecność w holu i kontrolowanie osób wchodzących przy użyciu kolumnowego detektora metalu, strefowego detektora metalu lub aparatu rentgenowskiego do prześwietlania bagażu, czy nie wnoszą przedmiotów mogących spowodować zagrożenie w budynku Sądu, b)podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój publiczny, c)rejestracja osób wchodzących do budynku Sądu, d)wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń dla pracowników oraz upoważnionych osób z firmy sprzątającej, e)stała obserwacja monitorów pokazujących obraz z kamer przemysłowych rozmieszczonych na terenie Sądu - w budynkach i na placu, f)ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego Sądu, g)ochrona życia, zdrowia i nietykalności osobistej sędziów i innych osób w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań Sądu, oraz pozostałych osób przebywających w ochranianych budynkach h)w razie stwierdzenia zagrożeń zaistniałych na terenie obiektów Zamawiającego natychmiastowe zawiadamianie o tym Zamawiającego oraz policji, a w razie potrzeby także straży pożarnej, czy pogotowia, i)wykonywanie zarządzeń porządkowych Sądu, wydanych w celu utrzymania powagi Sądu, j)otwieranie budynku o godz. 7.00, załączanie alarmu i zamykanie budynku do godz.18.00, (Grajewo, ul. Kolejowa 1) k)wykonywanie doraźnych poleceń kierownictwa Sądu. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osób delegowanych do realizacji usługi w jednolite umundurowanie oznaczone logo firmy, imienne identyfikatory, środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, paralizator elektryczny, pałka ochronna wielofunkcyjna) i środki łączności radiowej umożliwiającej w razie potrzeby natychmiastowe wezwanie patrolu załogi interwencyjnej, przy czym dojazd patrolu nie może trwać dłużej niż 10 minut oraz w budynku w Łomży przy ul. Polowej 1 dodatkowo przeszkolenie w zakresie obsługi rtg i w zakresie ochrony radiologicznej. 5.Do podstawowych obowiązków pracowników nielicencjonowanych należy: w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1 a)dozór mający na celu zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem i pożarem, b)obserwowanie kamer i reakcja na ewentualne zagrożenia, c)obsługa szatni, w budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie, ul. Woj. Polskiego 32 a)otwieranie budynku i bramy wjazdowej o godz. 7.00, załączanie alarmu i zamykanie budynku oraz bramy wjazdowej do godz. 16.00, b)utrzymanie ładu i porządku wokół budynku, w okresie zimowym odśnieżanie a w okresie letnim koszenie trawy na terenie przylegającym do budynku, przy pomocy urządzeń zapewnionych przez Zamawiającego, c)doręczanie korespondencji do instytucji publicznych na terenie miasta Kolno, d)sprawowanie nadzoru nad węzłem cieplnym i wodociągowym oraz instalacją elektryczną, (pracownik winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji), e)wykonywanie drobnych prac konserwatorskich i naprawczych w budynku, f)wykonywanie doraźnych poleceń kierownictwa Sądu, Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownika obsługi w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego (E) uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Usługę odśnieżania i koszenia trawy w budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie Wykonawca wykonuje przy użyciu urządzeń zapewnionych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lomza.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach