Przetargi.pl
Dostawa pakietów oprogramowania biurowego dla Gminy Miasta Tarnowa

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Adama Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 68 82 400, , fax. 14 68 82 545
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
  Adama Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 68 82 400, , fax. 14 68 82 545
  REGON: 851661323
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umtarnow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pakietów oprogramowania biurowego dla Gminy Miasta Tarnowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę licencji niewyłącznych dla nowego oprogramowania dla 50 użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia i zamieszczony na stronie http://bip.malopolska.pl/umtarnow W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego oraz prawidłowości działania i zgodności parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia z parametrami i funkcjonalnościami określonymi w ogłoszeniu. Jakiekolwiek stwierdzone przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie stanowi podstawę odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach