Przetargi.pl
"Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego"

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2020-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna-Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego zgodnie z zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – opis potrzeb zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został podpisany przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach