Przetargi.pl
Dostawa dla Urzędu Miasta Tarnowa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Informatyzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882400, 6882816, , fax. 146 882 551
 • Data zamieszczenia: 2017-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Informatyzacji
  ul. Mickiewicza 2
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882400, 6882816, , fax. 146 882 551
  REGON: 64811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Urzędu Miasta Tarnowa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę licencji niewyłącznych dla posiadanego oprogramowania oraz dostawę nowego sprzętu komputerowego (monitory) i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia i zamieszczony na stronie http://bip.malopolska.pl/umtarnow W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego oraz prawidłowości działania i zgodności parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia z parametrami i funkcjonalnościami określonymi w ogłoszeniu. Jakiekolwiek stwierdzone przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie stanowi podstawę odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ). Informacja na temat wadium: Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy pzp. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: 76 1030 1250 0000 0000 88 0000 99, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Dostawa dla Urzędu Miasta Tarnowa sprzętu komputerowego i oprogramowania”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Brodzińskiego 1, pokój 26A, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp. 6) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach