Przetargi.pl
Dostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6399250 , fax. (12)6399259
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
  ul. Zarzecze 106
  30-134 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6399250, fax. (12)6399259
  REGON: 35013258400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zamierza wdrożyć jednolite oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) w obrębie PSP województwa małopolskiego, które pozwoli na integrację procesów i usprawni zarządzanie zasobami instytucji obejmując działy kadrowe, finansowe, kwatermistrzowskie i logistyczne. Oprogramowanie będzie wykorzystywane w 19 komendach powiatowych/miejskich PSP woj. małopolskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Oprogramowanie musi działać na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego wykorzystującej środowisko wirtualizacyjne VMware 6.5 oraz systemy operacyjne MS Windows 2016 DC. Dostarczone oprogramowanie musi być przewidziane do pracy dla min. 200 użytkowników (Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne licencje jeśli takowe są wymagane). Oprogramowanie musi być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń zm.) i być właściwie zabezpieczone. Wykonawca musi zaprojektować i dostarczyć otwarty interfejs do wymiany danych z SWD PSP i innych systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego, w ramach którego będą przekazywane następujące dane: - imię, nazwisko, data urodzenia, stopień, szkolenia, - rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny, wyposażenie, daty przeglądów. Zamawiający informuję, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje prawo opcji.  Opcja nr 1 – 12 miesięcy gwarancji oraz 12 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 2 – 12 miesięcy gwarancji oraz 24 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 3 – 12 miesięcy gwarancji oraz 36 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 4 – 12 miesięcy gwarancji oraz 48 miesiące opieki powdrożeniowej.  Opcja nr 5 – 12 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy opieki powdrożeniowej. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia są identyczne dla wszystkich opcji. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu, zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia kierować się będzie limitem środków jakie posiada na realizację przedmiotowego zadania. Zamawiający wybierze opcję z najdłuższą miesięczną opieką powdrożeniową na jaką pozwolą mu środki zabezpieczone na to zadanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach