Przetargi.pl
Zakup programów użytkowych dla PPUZ w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, Kokoszków 71
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
  Kokoszków 71
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  REGON: 492722404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ppwsz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup programów użytkowych dla PPUZ w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup programów użytkowych dla PPUZ w Nowym Targu – Zakup oprogramowania powiększająco – udźwiękowiającego – 1 szt. dla osób z niepełnosprawnościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach