Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych i alergenów

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34700 Rabka-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244 , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  ul. prof. Jana Rudnika
  34700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, fax. (018) 267 60 69
  REGON: 28849000020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.igrabka.edu.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych i alergenów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych i alergenów dla Apteki Instytutu, wg podziału na 105 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Lp. Numer pakietu Wadium 1 Pakiet Nr 1 240,00 2 Pakiet Nr 2 350,00 3 Pakiet Nr 3 250,00 4 Pakiet Nr 4 800,00 5 Pakiet Nr 5 5,00 6 Pakiet Nr 6 90,00 7 Pakiet Nr 7 120,00 8 Pakiet Nr 8 350,00 9 Pakiet Nr 9 6,00 10 Pakiet Nr 10 25,00 11 Pakiet Nr 11 4,00 12 Pakiet Nr 12 500,00 13 Pakiet Nr 13 400,00 14 Pakiet Nr 14 30,00 15 Pakiet Nr 15 180,00 16 Pakiet Nr 16 45,00 17 Pakiet Nr 17 340,00 18 Pakiet Nr 18 24,00 19 Pakiet Nr 19 600,00 20 Pakiet Nr 20 320,00 21 Pakiet Nr 21 1 400,00 22 Pakiet Nr 22 85,00 23 Pakiet Nr 23 150,00 24 Pakiet Nr 24 40,00 25 Pakiet Nr 25 1 500,00 26 Pakiet Nr 26 35,00 27 Pakiet Nr 27 6,00 28 Pakiet Nr 28 23,00 29 Pakiet Nr 29 65,00 30 Pakiet Nr 30 60,00 31 Pakiet Nr 31 10,00 32 Pakiet Nr 32 70,00 33 Pakiet Nr 33 28,00 34 Pakiet Nr 34 10,00 35 Pakiet Nr 35 65,00 36 Pakiet Nr 36 230,00 37 Pakiet Nr 37 650,00 38 Pakiet Nr 38 340,00 39 Pakiet Nr 39 120,00 40 Pakiet Nr 40 40,00 41 Pakiet Nr 41 27,00 42 Pakiet Nr 42 27,00 43 Pakiet Nr 43 730,00 44 Pakiet Nr 44 15,00 45 Pakiet Nr 45 28,00 46 Pakiet Nr 46 150,00 47 Pakiet Nr 47 30,00 48 Pakiet Nr 48 300,00 49 Pakiet Nr 49 55,00 50 Pakiet Nr 50 140,00 51 Pakiet Nr 51 45,00 52 Pakiet Nr 52 55,00 53 Pakiet Nr 53 200,00 54 Pakiet Nr 54 500,00 55 Pakiet Nr 55 35,00 56 Pakiet Nr 56 8,00 57 Pakiet Nr 57 150,00 58 Pakiet Nr 58 75,00 59 Pakiet Nr 59 25,00 60 Pakiet Nr 60 20,00 61 Pakiet Nr 61 15,00 62 Pakiet Nr 62 100,00 63 Pakiet Nr 63 450,00 64 Pakiet Nr 64 55,00 65 Pakiet Nr 65 85,00 66 Pakiet Nr 66 100,00 67 Pakiet Nr 67 80,00 68 Pakiet Nr 68 12,00 69 Pakiet Nr 69 200,00 70 Pakiet Nr 70 100,00 71 Pakiet Nr 71 10,00 72 Pakiet Nr 72 55,00 73 Pakiet Nr 73 30,00 74 Pakiet Nr 74 5,00 75 Pakiet Nr 75 600,00 76 Pakiet Nr 76 35,00 77 Pakiet Nr 77 8,00 78 Pakiet Nr 78 1 000,00 79 Pakiet Nr 79 55,00 80 Pakiet Nr 80 500,00 81 Pakiet Nr 81 20,00 82 Pakiet Nr 82 4,00 83 Pakiet Nr 83 8,00 84 Pakiet Nr 84 55,00 85 Pakiet Nr 85 420,00 86 Pakiet Nr 86 650,00 87 Pakiet Nr 87 15,00 88 Pakiet Nr 88 120,00 89 Pakiet Nr 89 230,00 90 Pakiet Nr 90 25,00 91 Pakiet Nr 91 60,00 92 Pakiet Nr 92 10,00 93 Pakiet Nr 93 12,00 94 Pakiet Nr 94 6,00 95 Pakiet Nr 95 700,00 96 Pakiet Nr 96 14,00 97 Pakiet Nr 97 7,00 98 Pakiet Nr 98 250,00 99 Pakiet Nr 99 5,00 100 Pakiet Nr 100 40,00 101 Pakiet Nr 101 80,00 102 Pakiet Nr 102 100,00 103 Pakiet Nr 103 120,00 104 Pakiet Nr 104 170,00 105 Pakiet Nr 105 160,00 Razem 18 997,00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział w Rabce-Zdroju, na konto 03 1020 3466 0000 9902 0003 9818; z adnotacją „Wadium Nr sprawy ZP-271-16/PN15/17; Pakiet nr ..... ”. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiety), Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP – wzór jest załącznikiem nr 5 do SIWZ. Potwierdzenie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach