Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Platformy Windows

Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 840 37 66 , fax. 022 840 31 31
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN
  ul. Bartycka 18a 18a
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 840 37 66, fax. 022 840 31 31
  REGON: 00067548800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbk.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania komputerowego dla Platformy Windows
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania komputerowego dla Platformy Windows. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie komputerowe w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie komputerowe w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy z bieżącej produkcji i będzie posiadało gwarancję
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cbk.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach