Przetargi.pl
Dostawa opału

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Wróblewskiego 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 682-28-66 , fax. (085) 682-29-70
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Wróblewskiego 2 2
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. (085) 682-28-66, fax. (085) 682-29-70
  REGON: 05220855600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządowa budżetowa.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Węgiel kamienny w ilości co najmniej 150 ton a) grupa - gruby b) sortyment - kostka c) wartość opałowa min. 25 MJ/kg d) zawartość siarki max. 0,7 % e) zawartość popiołu max. 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsznr2hajnowka.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach