Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2014/2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7118909 , fax. 085 7112229
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
  ul. Torowa 12
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 085 7118909, fax. 085 7112229
  REGON: 05066730800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsokolka.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2014/2015. Zimowe utrzymanie polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg jednostkami sprzętowo - transportowymi z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - Zimowe utrzymanie ulic (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) na terenie miasta Sokółka. Zadanie Nr 2 - Odśnieżanie na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Zadanie Nr 3 - Zwalczanie śliskości na: Zadanie Nr 3.1 - zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce - gminy: Sokółka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo. Zadanie Nr 3.2 - zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej - gminy: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra. Zadanie Nr 3.3 - zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 3 w Suchowoli Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Suchowoli - gminy: Janów, Korycin, Suchowola. 1.2. Opis przedmiotu zamówienia. 1.2.1. Zadanie Nr 1 - Zimowe utrzymanie ulic (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) na terenie miasta Sokółka. 1.2.1.1. Zakres obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic na terenie miasta Sokółka o łącznej długości 7,331km i 6138m2 powierzchni chodników zarządzanych przez Zamawiającego, w tym: 1) zapewnienie i utrzymanie ciągłej przejezdności na całej szerokości jezdni, 2) w przypadku utrzymywania się ciągłych opadów śniegu lub lodowicy, prowadzenie prac w czasie opadów (niekorzystnych warunków pogodowych), aż do uzyskania przejezdności jezdni i zakończenie prac w ciągu 5 godz. od ustania niekorzystnych warunków, 3) przy temperaturze do -10°C jezdnie ulic należy oczyszczać do czarnej nawierzchni, 4) zapewnienie utrzymania czystości w przypadku braku opadów śniegu. 1.2.1.2. Sprzęt: 1) piaskarka o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony, 2) pługi odśnieżne. 1.2.2. Zadanie Nr 2 - Odśnieżanie na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. 1.2.2.1. Grupa I - sprzęt lekki (pługi jednostronne montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6,0 ton) 1) ciągniki rolnicze - szt. 5, 2) samochody ciężarowe - szt. 4, 3) inny sprzęt spełniający wymagania - szt. 2. 1.2.2.2. Grupa II - sprzęt średni (pługi jednostronne lub dwustronne montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności od 6,0 ÷ 8,0 ton) 1) ciągniki średnie - szt. 2, 2) samochody ciężarowe średnie - szt. 10, 3) inny sprzęt spełniający wymagania - szt. 2. 1.2.2.3. Grupa III - sprzęt ciężki (pługi dwustronne montowane na samochodach o ładowności powyżej 8,0 ton) 1) ciągniki ciężkie - szt. 4, 2) samochody ciężarowe ciężkie - szt. 3, 3) inny sprzęt spełniający wymagania - szt. 2. 1.2.2.4. Grupa IV - Sprzęt budowlany 1) równiarki - szt. 9, 2) spycharki o mocy do 80 KM - szt. 5, 3) spycharki o mocy 80 ÷ 125KM - szt. 3, 4) spycharki o mocy 125 ÷ 170 KM - szt. 3, 5) spycharki o mocy powyżej 170 KM - szt. 1, 6) ładowarki - szt. 2, 7) inny sprzęt spełniający wymagania - szt. 3. 1.2.3. Zadanie Nr 3 - Zwalczanie śliskości. 1.2.3.1. Zadanie Nr 3.1 - Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce. 1) piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony - szt. 1, 2) ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony - szt. 4. 1.2.3.2. Zadanie Nr 3.2 - Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej. 1) piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony - szt. 1, 2) ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony - szt. 3. 1.2.3.3. Zadanie Nr 3.3 - Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Suchowoli. 1) piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony - szt. 1, 2) ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony - szt. 3. 1.3. Zamawiający udostępni Wykonawcom swój sprzęt: 1) pług jednostronny: - Obwód Drogowo - Mostowy Nr 1 w Sokółce - szt. 2. 2) pług dwustronny: - Obwód Drogowo - Mostowy Nr 1 w Sokółce - szt. 3, - Obwód Drogowo - Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej - szt. 2, - Obwód Drogowo - Mostowy Nr 3 w Suchowoli - szt. 2. 3) pług odśnieżny do równiarek: - Obwód Drogowo - Mostowy Nr 1 w Sokółce - szt. 1. 1.4. Zimowe utrzymanie na terenie miasta Sokółka w sezonie zimowym 2014/2015 obejmuje łącznie 7,331km ulic i 6138m2 powierzchni chodników. 1.5. Drogi powiatowe przeznaczone do odśnieżania w sezonie zimowym 2014/2015 obejmują łącznie 853,182km. 1.6. Miejsca przeznaczone do zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2014/2015 obejmują odpowiednio: 1) Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce - 208600m2 (41,700km), 2) Obwód Drogowo Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej - 94000m2 (17,300km), 3) Obwód Drogowo Mostowy Nr 3 w Suchowoli - 76 800m2 (14,160km). 1.7. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt. 1.8. Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia powinny być dopuszczone do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg. 1.9. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z nienależytego i nieterminowego wykonania zadania. 1.10. Sprzęt Wykonawcy powinien być wyposażony w lampę sygnalizacyjną koloru pomarańczowego. 1.11. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni pracować w kamizelkach ostrzegawczych koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi. 1.12. Zamawiający zastrzega sobie, że ze względu na nieprzewidywalność i losowość warunków pogodowych, których nie jest w stanie przewidzieć na etapie procedury przetargowej, iż w przypadku braku pokrycia w poszczególnych asortymentach sprzętu przewidzianego dla zadania nr 2, będzie mógł skorzystać z możliwości zawarcia umów z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty odpowiednio dla asortymentów, w których wystąpiło przekroczenie w stosunku do zapotrzebowanej ilości sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsokolka.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach