Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Seminaryjna 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 830 25 50 , fax. 0-46 830 25 69
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
  ul. Seminaryjna 4 4
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 0-46 830 25 50, fax. 0-46 830 25 69
  REGON: 75015204800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kppsp.lowicz.bip.cc/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości nie mniejszej, niż 45 tys. litrów i nie większej, niż 60 tys. litrów w ciągu 24 miesięcy, tj. w okresie od października 2013 do października 2015, do kotłowni olejowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kppsp.lowicz.bip.cc/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach