Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014 -2016

Gmina Lgota Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 97-565 Lgota Wielka, Ul. Radomszczańska 60
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 680 13 81 , fax. (044) 680 17 77
 • Data zamieszczenia: 2014-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lgota Wielka
  Ul. Radomszczańska 60 60
  97-565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. (044) 680 13 81, fax. (044) 680 17 77
  REGON: 59064813200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014 -2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości około 131 000 l w sezonie grzewczym 2014-2016 do następujących placówek : 1.Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska - 25 000 l 2.Dom Nauczyciela Kolonia Lgota nr 1 - 3 300 l 3.GOK Lgota Wielka ul. Radomszczańska 81 - 6 400 l 4.Agronomówka Lgota Wielka ul .Rolnicza 3 - 2 300 l 5. S P Gminny Ośrodek Zdrowia Lgota Wielka ul. - 8 000 l 6. Budynek mieszkań komunalnych w Krzywanicach - 20 000 l 7. Mieszkanie komunalne w Krępie - 2 000 l 8. Sala sportowa w Brudzicach - 7 000 l 9. Budynek mieszkań komunalnych w Woźnikach - 18 000 l 10. Wiejski Dom Kultury w Krzywanicach - 4 000 l 11. Świetlica w Wiewiórowie - 4 000 l 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach - 8 000 l 13.Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie - 23 000 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lgota.i-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach