Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 98-313 Konopnica, Rynek 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-43 842-44-98 , fax. 0-43 842-43-15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  Rynek 15 15
  98-313 Konopnica, woj. łódzkie
  tel. 0-43 842-44-98, fax. 0-43 842-43-15
  REGON: 00053818800040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sukcesywna oleju opałowego EKOTERM PLUS lekki na cele grzewcze placówek oświatowych , w ilości : 1) Szkoła Podstawowa w Konopnicy - 40 m3 2) Dom Nauczyciela w Konopnicy - 15 m3 3) Szkoła Podstawowa w Rychłocicach - 25 m3 Olej opałowy powinien posiadać parametry jakościowe zgodne z PN- C 96024:2001. Zamawiający zastrzega sobie , że ilości te mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić ilości dostaw a Wykonawca zmniejszy ilości zamówienia. W przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji dalszych dostaw , bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konopnica.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach