Przetargi.pl

ZP/8/2014 - Dostawa utensyliów aptecznych i materiałów pomocniczych stosowanych w recepturze aptecznej dla Instytutu CZMP

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2014-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281/289 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  ZP/8/2014 - Dostawa utensyliów aptecznych i materiałów pomocniczych stosowanych w recepturze aptecznej dla Instytutu CZMP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  ZP/8/2014 - Dostawa utensyliów aptecznych i materiałów pomocniczych stosowanych w recepturze aptecznej dla Instytutu CZMP
  Pakiet 1
  1.Opłatki skrobiowe apteczne nr 2 - 10 000 szt.
  2.Opłatki skrobiowe apteczne nr 3 - 75 000 szt.
  3.Opłatki skrobiowe apteczne nr 4 - 75 000 szt.
  4.Opłatki skrobiowe apteczne nr 6 - 5 000 szt.
  Pakiet 2
  1.Pudełka apteczne białe do maści poj. 10 g - 1 000 szt.
  2.Pudełka apteczne białe do maści poj. 20 g - 1 000 szt.
  3.Pudełka apteczne białe do maści poj. 30 g - 5 000 szt.
  4.Pudełka apteczne białe do maści poj. 50 g - 5 000 szt.
  5.Pudełka apteczne białe do maści poj. 100 g - 3 000 szt.
  Pakiet 3
  1.Tuby aluminiowe do maści poj. 75 ml, bez nadruku. - 20 000 szt.
  Pakiet 4
  1.Bagietka laboratoryjna szklana długości 250 mm - 15 szt.
  2.Bagietka laboratoryjna szklana długości 300 mm - 15 szt.
  3.Lejek laboratoryjny szklany średnicy 80 mm - 15 szt.
  4.Lejek laboratoryjny szklany średnicy 100 mm - 15 szt.
  5.Lejek laboratoryjny szklany średnicy 150 mm - 10 szt.
  6.Zlewka szklana wysoka o poj. 25 ml - 20 szt.
  7.Zlewka szklana wysoka o poj. 50 ml - 20 szt.
  8.Zlewka szklana wysoka o poj. 100 ml - 20 szt.
  9.Zlewka szklana wysoka o poj. 150 ml - 20 szt.
  10.Zlewka szklana wysoka o poj. 200 ml - 20 szt.
  11.Zlewka szklana wysoka o poj. 250 ml - 20 szt.
  12.Zlewka szklana wysoka o poj. 400 ml - 20 szt.
  13.Zlewka szklana wysoka o poj. 600 ml - 10 szt.
  14.Zlewka szklana wysoka o poj. 800 ml. 10 szt.
  15.Zlewka szklana wysoka o poj. 1000 ml - 5 szt.
  16.Zlewka szklana wysoka o poj. 2000 ml - 5 szt.
  17.Zlewka szklana wysoka o poj. 3000 ml - 5 szt.
  18.Zlewka szklana wysoka o poj. 5000 ml - 4 szt.
  Pakiet 5
  1.Moździerze porcelanowe średnicy 96 mm - 6 szt.
  2.Moździerze porcelanowe średnicy 120 mm - 4 szt.
  3.Moździerze porcelanowe średnicy 150 mm - 4 szt.
  4.Moździerze porcelanowe średnicy 190 mm - 2 szt.
  5.Tłuczek apteczny długości 12 cm - 10 szt.
  6.Tłuczek apteczny długości 23 cm - 8 szt.
  Pakiet 6
  1.Łopatka ze stali nierdzenej 30-35 x 250-270 mm - 8 szt.
  2.Łyżka apteczna ze stali nierdzewnej długości 120-150 mm - 4 szt.
  3.Łyżka apteczna ze stali nierdzewnej długości 200-220 mm - 4 szt.
  Pakiet 7
  1. Sączki celulozowe 0,22 mikrona - 300 szt.
  Pakiet 8
  1.Gumki recepturki rozmiar 9 mm - 10 kg
  2.Gumki recepturki rozmiar 11 mm - 10 kg
  Pakiet 9
  1.Podkłady pergaminowe o średnicy 75 mm - 4 000 szt.
  2.Podkłady pergaminowe o średnicy 90 mm - 5 000 szt.
  3.Podkłady pergaminowe o średnicy 120 mm - 2 000 szt.
  Pakiet 10
  1. Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu typu Sporal S (op. 4 szt) - 120 szt
  Pakiet 11
  1.Torebki recepturowe białe z rozkładanym spodem 0,25 kg - 240 000 szt.
  2.Torebki recepturowe białe z rozkładanym spodem 0,5 kg - 120 000 szt.
  3.Torebki recepturowe białe z rozkładanym spodem 1,0 kg - 120 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach