Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Rogowie w roku szkolnym 2014/2015.

Zespół Szkół w Rogowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-063 Rogów, ul. Szkolna 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8749166
 • Data zamieszczenia: 2014-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Rogowie
  ul. Szkolna 4 4
  95-063 Rogów, woj. łódzkie
  tel. 046 8749166
  REGON: 10024354400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrogow.szkoly.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Rogowie w roku szkolnym 2014/2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego o kaloryczności ok. 43 MJ/kg w ilości do 35.000 l w okresie od 15.10.2014 r. do 31.08.2015 r. Dostawy winny być realizowane autocysterną wyposażoną w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny - w ilości zgodnej z zamówieniem, - wraz ze świadectwem jakości oleju opałowego. Olej opałowy należy dostarczać w ilości zamówionej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez szkołę w terminie jednego dnia od momentu złożenia zamówienia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrogow.szkoly.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach